Digitale examens wiskunde vmbo

2016—2017

Deze website is bedoeld om de discussie over de digitale wiskunde examens in het vmbo te bevorderen. De website wordt door mij, Ruud Jongeling, beheerd. Ik ben wiskundedocent in de basis– en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en voormalig lid van de vaststellingscommissie van het CvTE.

Op vrijdag 23 september kwam de “septembermededeling 2017” met de laatste informatie over de examens  in 2017. Daarin staat een drietal mededelingen die voor geïnteresseerden van digitale BB en KB examens van belang kunnen zijn.

· Ook in 2017 zijn de digitale examens niet verplicht (septembermededeling, blz. 6).

· Verder wordt vermeld dat de Tweede Kamer nog zal debatteren over de openbaarmaking van de digitale examens (septembermededeling, blz. 6 en 7).

· Tenslotte werd aankondiging dat bij de komende digitale BB examens een pilot gaat draaien met de toolbox zoals we die kennen uit de digitale KB examens (septembermededeling, blz. 7).

 

 

 

 

 

Op 28 november 2016 is het Plan van aanpak van het CvTE voor het openbaar maken van digitale centrale examens in het vmbo verschenen. In dit plan worden in totaal 6 maatregelen beschreven die in mindere of meerdere mate de digitale examens openbaar maakt. 

Het zal geen verbazing wekken dat het CvTE zijn voorkeur uitspreekt voor de maatregel die het dichtst bij de huidige situatie staat. Slechts 1/3 deel van het examen wordt openbaar, de rest blijft geheim. Dat is nodig zegt de CvTE om de hoogte van de lat bij de examens over de jaren heen constant te houden. Wanneer alle opgaven openbaar worden zegt de CvTE de gelijke hoogte van de lat niet te kunnen garanderen.

De CvTE heeft bij het zoeken naar een oplossing van de normeringsystematiek voor de digitale examens niet gekeken naar de oplossing door pretesten. Deze oplossing gebruikt het CvTE wel bij de schriftelijke examens.

Ieder jaar worden twee oefenexamens via de beveiligde site van Facet beschikbaar gesteld door de CvTE. Van deze mogelijkheid wordt door de scholen veel gebruik gemaakt. Hoe moeilijk is het om pretesten hierin te verwerken?

Het kan anders

 

Het is duidelijk dat er een alternatief is voor de normering van de digitale examens. Door deze net als bij de schriftelijke examens te laten plaatsvinden door pretesten kan ook voor de digitale examens de lat over de jaren heen op gelijke hoogte blijven. Geheime opgaven worden dan overbodig en staan het openbaar maken van de digitale examens niet meer in de weg.

In  het Plan van aanpak gaat het CvTE een aantal keren in op de geheimhoudingsproblematiek. Bij de versie die de voorkeur heeft van het CvTE wordt aangegeven dat ‘die ene kwaadwillende, onprofessionele docent’ via smart phone of door overschrijven ‘een voorraadje kan aanleggen’. Dat klopt maar zo ingewikkeld hoeft die kwaadwillende docent niet te doen. Via bijvoorbeeld Greenshot kan die docent iedere dia uit het examen met één klik op zijn harde schijf kopiëren.

 

Het kan veiliger

 

De CvTE stelt terecht dat geheimhoudingsproblematiek en de schade die een kwaadwillende docent aanricht het grootst is bij maatregelen waarbij een groot deel van de opgaven geheim blijft. Bij maatregelen die uitgaan van volledige openbaarheid, is de problematiek en schade door fraude beperkt.

In de notitie komt met enige regelmaat transparantie en openbaarmaking voorbij. Zo wordt gesteld dat er volledige inzage is voor docenten in de vorm van besloten bijeenkomsten. Het is maar wat je openbaar en transparant noemt. Op de bijeenkomst van afgelopen 24 juni 2016 waar de digitale examens van 2016 konden worden bekeken was 2 uur beschikbaar om de zes examens van de twee leerwegen te bekijken. Deze tijd is te kort om voldoende kritisch naar de opgaven en het examen als totaal te kijken. Daarnaast is het debat tot die bijeenkomst beperkt.

Het kan transparanter

Inzage in de digitale examens in de vorm van besloten bijeenkomsten voor docenten is een doekje voor het bloeden. Dit soort bijeenkomsten staan ver weg van transparantie en openbaarheid van digitale examens en kunnen het openbaar maken van examens nooit vervangen.

Mijn keuze

Maatregel 1c, na afloop van de examenperiode volledig openbaar maken van de digitale examens, is een oplossing die recht doet aan de moties van dhr. van Meenen en mw. Vermue. Het risico en de gevolgen van fraude door een kwaadwillende is veel beperkter dan bij de oplossingen van de CvTE en de staatsecretaris. De lat kan door toepassing van dezelfde normeringsystematiek als bij de schriftelijke examens, over de jaren heen op gelijk hoogte blijven.

De notitie van de CvTE is tot op heden (mei 2017) nog niet geagendeerd voor de vaste Kamercommissie voor OC&W. Wel staat voor donderdag 11 mei  het Aanbod CvTE voor informatiesessie over wettelijke taken CvTE op de agendaWat mij betreft een goede aanleiding de nieuwe commissieleden kort te informeren over de problematiek rondom de digitale examens en de oude commissieleden te herinneren dat er hier nog een open eind ligt. Alle woordvoerders van de vaste Kamercommissie OC&W voor het voortgezet onderwijs hebben van mij de onderstaande e-mail ontvangen.

Karin den Heijer maakte op 15 mei in een blog op NRC.nl een aantal kritische opmerkingen bij de digitale examens. Daarnaast verscheen in de NRC een artikel over de digitale examens van journalist Maarten Huygen.

De CvTE reageert een dag later met een nieuwsbericht en een mailing naar de examensecretarissen.

De CvTE vertelt in haar reactie op de blog van Karin den Heijer niet het hele verhaal over de digitale examens en ze stelt een aantal zaken mooier voor dan ze zijn. In mijn blog op NRC.nl van 26 mei geef ik aan wat er mis is met de reactie van de CvTE. Daarnaast wijs ik ze nogmaals op het alternatief: maak alle digitale examens openbaar en hanteer voor de normering ervan dezelfde systematiek als bij schriftelijke examens.

De CvTE reageert op 30 mei met een nieuwsbericht: ‘Reactie op de NRC-blog ‘Vmbo’ers kregen maar twee digitale oefenexamens’ en presenteert deze als ‘Feiten over de digitale centrale examens vmbo bb en vmbo kb.’ Lees de reactie van de CvTE en ontdek zelf hoe de CvTE bij haar ‘feiten’ de kern niet raakt en om de hete brij heen draait.

René Kneyber is een blog gestart over de digitale examens.

In zijn eerste blog legt René uit hoe de CvTE tot de normering van de centraal examens komt. Lees in dit verband ook de informatieve notitie van het CvTE: De normeringssystematiek van de centrale examens vo.

René Kneyber gaat verder dan de notitie van de CvTE. Hij stelt dat van de pretest methode onduidelijk is wat de betrouwbaarheid is. Daarom zou de normeringsystematiek van de digitale examens (anchor in package) te prefereren zijn. Niet zo leuk voor de leerlingen die een schriftelijk examen maken en m.i. ook niet correct. In beide methoden wordt uitgegaan van hetzelfde principe: het vergelijken van prestaties van verschillende examencohorten op een zelfde set opgaven. Beide methoden kennen ook een vergelijkbare problematiek rondom de geheimhouding.

Inhoudelijk zijn er dus weinig verschillen maar wel organisatorisch. Daarom is het jammer dat zowel de CvTE als René Kneyber niet ingegaan op de mogelijkheid van pretesten bij de digitale examens. Omdat digitale proefexamens achter de inlog van Facet geplaatst kunnen worden is het pretesten organisatorisch eenvoudiger dan bij de papieren examens. Openbaarheid van alle digitale examens is dan geen probleem meer.

© Ruud Jongeling 

   Juli 2017

ACTUEEL

2018-2019

Tekstvak: Schooljaar 
2015-2016
Tekstvak: Schooljaar 
2016-2017
Tekstvak: Schooljaar 
2017-2018
Tekstvak: Schooljaar 
2018-2019

ACTUEEL

2018-2019

Tekstvak: Schooljaar 
2015-2016
Tekstvak: Schooljaar 
2016-2017
Tekstvak: Schooljaar 
2017-2018
Tekstvak: Schooljaar 
2018-2019