Digitale examens wiskunde vmbo

2015—2016

Op donderdag 19 november 2015 heeft het College voor Toetsing en Examens (CvTE)  een evaluatiemiddag gehouden over de digitale examens voor de basisberoepsgerichte (BB) en kaderberoepsgerichte (KB) leerweg. Als voorbereiding op de bijeenkomst was aan de deelnemers gevraagd de digitale oefenexamens op http://oefenen.facet.onl te bekijken. Het betreft examens die al eerder zijn afgenomen en nu openbaar zijn gemaakt. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is het digitale examen uit 2015, versie 1h, beschikbaar.

 

Ik  schrok toen ik het examen bekeek! In het examen zaten een aantal onvolkomenheden die naar mijn mening niet in een examen thuis horen. Daarnaast zag ik dat de digitale vorm van het examen nog steeds beperkingen geeft voor de leerling bij het oplossen van de opgaven.

 

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg hebben recht op kwalitatieve goede examens. Om de discussie in het onderwijsveld over de kwaliteit van de digitale examens los te maken schreef ik over dit examen een artikel voor  Euclides, het blad van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Van de CvTE heb ik op mijn kritische artikel geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Op de agenda van de Vaste Kamercommissie van OC&W, 15 juni 2016, staat de bespreking van de Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015. In de monitor wordt ingegaan op het tot stand komen van de schriftelijke examens. De digitale examens, de belangrijkste examenvorm in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo, blijven buiten beschouwing! In een brief aan de vaste Kamercommissie van OC&W wijs ik de commissieleden er op dat er alle reden is ook de kwaliteitscirkel van de digitale examens tegen het licht te houden en vraag ik ze het toezicht op de kwaliteit van de digitale centrale examens in de basis- en kader beroepsgerichte leerwegen bij dit punt te bespreken..

Deze website is bedoeld om de discussie over de digitale wiskunde examens in het vmbo te bevorderen. De website wordt door mij, Ruud Jongeling, beheerd. Ik ben wiskundedocent in de basis– en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en voormalig lid van de vaststellingscommissie van het CvTE.

Ook René Kneyber maakt zich in zijn column in het dagblad Trouw van 18 mei 2016 druk over het gebrek aan aandacht voor de examens in het vmbo. De CvTE reageert nu wel!

De griffier van de vaste Kamercommissie voor OC&W laat weten dat de leden van de commissie de brief desgewenst kunnen betrekken bij het algemeen overleg Examens op 15 juni.

De staatssecretaris Sander Dekker reageert op 13 april 2016 met een brief naar de leden van de vaste Kamercommissie van OC&W

 

Tijd om nog uitgebreid op de brief van de staatsecretaris in te gaan had ik niet. Op 14 juni stuur ik een korte reactie naar de leden van de vaste Kamercommissie van OC&W.

Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) komt met een reactie.

Tijdens het overleg op 15 juni waren de volksvertegenwoordigers dhr. van Meenen (d’66), mw.  Vermue (PvdA), dhr Beertema (PVV), mw. Straus (VVD) en dhr. Rog (CDA) en de staatssecretaris dhr Dekker als sprekers aanwezig.

 

Met uitzondering van de PVV benoemden in de eerste en tweede termijn alle woordvoeders van de aanwezige politieke partijen de problemen rondom de digitale examens. Het niet openbaar zijn van examens, de beperkte mogelijkheden om  met oefenexamens aan de slag te gaan, de beperkingen die het digitale examen de leerlingen oplegt en het andere karakter van het examen  werden door één of meer woordvoeders genoemd. Verder werd in een breder verband het gebrek aan transparantie van het CvTE gehekeld.

De staatssecretaris benoemde in zijn antwoord de voordelen van digitale examens (zoals meer maatwerkmogelijkheden, spreiding examendruk) en noemde de deelname percentages een bewijs van succes. Hij zag het gebrek aan openbaarheid van de examenopgaven en het vooralsnog afwezig zijn van een tweede correctie als probleem. Het project eindigt in 2018 en pas dan wil de staatssecretaris de rekening opmaken en bepalen hoe verder te gaan.

Enige discussie ontstond over het wel of niet verplicht zijn van de digitale examens. Zowel dhr. Van Meenen (d’66) als dhr. Rog (CDA) wezen de staatssecretaris er op dat de digitale examens voor BB verplicht zijn maar dhr. Dekker hield vol dat de verplichting tot de digitale examens pas komt na een grondige evaluatie.

Op 23 juni is in de Tweede Kamer over de examens in het voortgezet onderwijs gedebatteerd. Met betrekking tot de digitale examens werden twee moties ingediend die beide betrekking hebben op het openbaar maken van de opgaven.

De motie van mw.  Vermuë (PvdA) verzoekt de regering de ontwikkeling van de digitale examens slechts voor te zetten onder de voorwaarde dat deze examens na afloop van de examenperiode openbaar worden.

 De motie van dhr. Van Meenen (d’66) verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen met als doel de digitale examens te publiceren met ingang van 2017.

Op vrijdag 24 juni bevestigde het CvTE op een bijeenkomst in Utrecht waarbij (onder geheimhoudingsplicht) digitale examens konden worden ingezien, het standpunt van de staatssecretaris. De digitale examens zijn na problemen met de examensoftware in 2012 niet meer verplicht voor de basisberoepsgerichte leerweg. De examensecretarissen zijn in die tijd hierover geïnformeerd, aldus het CvTE.

Over beide moties is op 23 juni 2016 gedebatteerd. Staatssecretaris Dekker ontraadde beide moties en zette zwaar in: “Digitale examens hebben voor- en nadelen. Dit is een van de nadelen. Tegelijkertijd zien we dat heel veel scholen er desondanks toch voor kiezen om over te gaan op digitaal. Als je daarbij de harde eis stelt om voor alle opgaven over te gaan op openbaarheid, dan heeft dat vergaande consequenties. Ik vind het eigenlijk zonde om nu al vooruit te lopen op die consequenties, want dan maken we het scholen de facto onmogelijk om nog te kiezen voor digitale examens. Ook wordt het afnemen van digitale examens daardoor veel duurder.”  De staatssecretaris vroeg beide moties aan te houden maar mw.  Vermuë (PvdA)  als dhr. Van Meenen (d’66) waren niet onder de indruk. Op dinsdag 28 juni door de Tweede Kamer gestemd. Beide moties werden aangenomen.

 

Hoe gaat het nu verder? Zal de staatsecretaris de moties overnemen?  Zal de staatssecreatris eind november 2016 in de examenmonitor inderdaad terug komen op de openbaarmaking van de digitale examens? Op welke wijze gaat de CvTE daarna de digitale examens openbaar maken?  Ook in schooljaar 16-17 zal ik op deze website de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

© Ruud Jongeling 

   november 2016

ACTUEEL

2018-2019

Tekstvak: Schooljaar 
2015-2016
Tekstvak: Schooljaar 
2016-2017
Tekstvak: Schooljaar 
2017-2018
Tekstvak: Schooljaar 
2018-2019

ACTUEEL

2018-2019

Tekstvak: Schooljaar 
2015-2016
Tekstvak: Schooljaar 
2016-2017
Tekstvak: Schooljaar 
2017-2018
Tekstvak: Schooljaar 
2018-2019