Digitale examens wiskunde vmbo

2017—2018

Deze website is bedoeld om de discussie over de digitale wiskunde examens in het vmbo te bevorderen. De website wordt door mij, Ruud Jongeling, beheerd. Ik ben wiskundedocent in de basis– en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en voormalig lid van de vaststellingscommissie van het CvTE.

In september is door het CvTE een brochure gepubliceerd getiteld: “Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2018” . In deze brochure  geeft de CvTE een korte terugblik op het examenjaar 2017 en beschrijft ze de kaders voor de afname van de digitale examens voor BB en KB in 2018.

 

 

 

 

 

 

 

ACTUEEL

2017-2018

Tekstvak: Schooljaar 
2015-2016
Tekstvak: Schooljaar 
2016-2017
Tekstvak: Schooljaar 
2017-2018

ACTUEEL:

Uit de analyse van de beschikbare examens 2017 voor BB en KB blijkt dat de leerlingen inhoudelijk en qua moeilijkheidsniveau verschillende examens voorgelegd kregen. Bij de wiskunde examens voor BB zien we een ruime variatie in de puntenverdeling voor de wiskunde domeinen. Bij de wiskunde examens voor zowel BB als KB zien we sterk verschillende moeilijkheidsgraden van de examens door een ruime variatie in het aantal vragen per puntencategorie (1-puntvragen t/m 4-puntsvragen).

Bij BB zijn twee varianten van de dertien digitaal afgenomen examenvarianten openbaar gemaakt. Bij KB is  slechts één variant van de dertien digitale varianten openbaar gemaakt. Hoe de verdeling van de punten over de domeinen en de moeilijkheidsgraden bij de niet openbaar gemaakte varianten uitpakt blijft onduidelijk. De ruime variatie in N-termen bij zowel BB als KB voor de dertien varianten van het digitale examen suggereren in ieder geval sterk wisselende moeilijkheidsgraden. 

De CvTE doet zijn best om aan de bezwaren tegen digitale examens tegemoet te komen. De analyses laten echter zien dat het maken van kwalitatief goede en gelijkwaardige examens niet eenvoudig is. Reden temeer om volledig transparant te zijn en alle digitale examens openbaar te maken!

In 2017 was volgens opgave van de CvTE de deelnamepercentages aan het digitale BB 99% en aan het digitale KB examen 92%. De percentages geven aan dat de digitale examens gemeengoed zijn in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Vrijwel al deze leerlingen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de digitale examens zelf, de afnamecondities en de procedures rondom correctie. Dat vraagt om transparantie maar nog steeds worden niet alle examens openbaar gemaakt. Er is er onvoldoende zicht op de verschillende varianten en de gevolgen die dat heeft voor de examens die de leerlingen voor zich krijgen.

 

In examenjaar 2018 zijn er weer oude en nieuwe ontwikkelingen. De pilot uit 2017 waarin de toolbox van KB is aangepast en werd ingezet bij BB is succesvol verlopen. De toolbox krijgt een vaste plaats in het digitale BB examen. Nieuw in 2018 is de pilot met besloten forums waarop docenten tijdens de afname  van de digitale examens vrij kunnen discussiëren over de opgaven van de examens en de antwoorden van leerlingen.

 

Wat onderbelicht in vergelijk met andere ontwikkelingen rondom digitale examens is de pilot van het Cito in 2017 waarin zij samen met vmbo-docenten een variant op de Wolfrapportages voor de digitale wiskunde examens ontwikkelde. Het is de bedoeling dat deze Wolfrapportages in de toekomst ook voor andere vakken beschikbaar komen.

 

 

 

 

 

De pilot met betrekking tot de tweede correctie wordt aangepast. Door de flexibele afname van de digitale examens is het niet mogelijk om, net als bij de schriftelijke examens, landelijk scholen aan te wijzen die de tweede correctie uitvoeren. De school mag daarom zelf bepalen wie de tweede correctie uitvoert. Zinvol als het gaat om het voorkomen van vergissingen en fouten door de eerste corrector maar de functie controle op de kwaliteit van het nakijken die volgens mij de tweede correctie ook heeft, komt daarmee te vervallen. Over de controle op de correctie van de digitale examens is verder in de brochure weinig openheid, tenzij je tevreden kunt zijn met de mededeling dat deze in het najaar steekproefsgewijs gebeurt door gecommitteerden van de Commissie staatsexamens VO en dat bij problemen de inspectie wordt ingelicht.

 

De digitale examens kunnen flexibel worden afgenomen en dat kan in bepaalde omstandigheden voordelen opleveren voor de leerlingen. Bij schriftelijke examens zouden deze leerlingen naar het tweede of zelfs derde tijdvak worden verwezen maar bij digitale examens kunnen ze veel sneller alsnog examen doen. Geheimhouding van de opgaven tijdens de examenperiode is een belangrijke voorwaarde voor de flexibele afname. In de brochure wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

Het hergebruiken van een deel van de opgaven in toekomstige examenjaren maakt de geheimhoudingsproblematiek gecompliceerder dan eigenlijk nodig is. Controle op de geheimhouding tijdens de examenperiode is al lastig maar over de jaren heen vrijwel onmogelijk. Digitale examens staan en vallen met de geheimhouding van de opgaven en het is voor mij de vraag of de oplossing van de CvTE (opdracht tot geheimhouding vanuit de directie)  dat gaat garanderen.

 

De CvTE heeft twee digitale wiskunde BB examens en één  digitaal wiskunde KB examen openbaar gemaakt.  Dat maakt het mogelijk wat meer inhoudelijk te kijken naar de wiskunde examens voor het VMBO die in 2017 zijn afgenomen.  Klopt mijn gevoel dat er in de digitale wiskunde examens BB relatief veel 1-puntvragen werden gesteld? Hoe zit het met de verdeling van de punten over de drie geëxamineerde wiskunde domeinen? Wat kun je zeggen over de moeilijkheidsgraad van de verschillende examens? Lees hieronder mijn bespreking van de openbaar gemaakte wiskunde examens van 2017 voor zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg.